Rumpelles Kornél

Rumpelles Kornél

parancsnok

 

Rumpelles Kornél 1878. február 6-án született Budapesten. Édesapja korán elhunyt vasúti tisztviselõ volt. 1897 és 1900 között tanult a bécsi cs. és kir. Mûszaki Katonai Akadémia tüzér osztályán az elsõ évben fizetéses, míg a második és harmadik évben félfizetéses magyar állami alapítványi helyen.

1900. augusztus 18-án avatták tüzér hadnaggyá a cs. és kir. 4. hadtest tüzér ezredéhez. Elõbb ütegszolgálatot teljesített, elvégezte a kötelezõ lovaglótanfolyamot, és oktatótisztje volt az alakulat egyéves önkéntes iskolájának. 1905-ben sikeres felvételi vizsgát tett a vezérkari tisztek képzésére felállított cs. és kir. Hadiiskolában. Az igen jó eredménnyel elvégzett Hadiiskola befejezését követõen 1907-tõl a leobeni bányászati fõiskolára került hallgatónak, melyet 1909. július elsején fejezett be kitûnõ eredménnyel. Ekkorra kiválóan beszélt németül és jól angolul, valamint franciául.

Augusztus elsejei hatállyal került beosztásba a Mûszaki Katonai Bizottsághoz. A bizottságnál kezdetben az V. számú gyártási részleg laboratóriumának vezetõje, majd a részleg vezetõje, késõbb az 1/I. részleg referense lett. 1911. január 1-jével századossá nevezték ki. A háború kitörését követõen 1914. július 28-ától a cs. és kir. 4. hadtest parancsnokságának tüzérségi elõadója lett tüzér törzskari õrnagyi rendfokozatban. 1918. augusztus elsején léptették elõ alezredesnek a tüzér törzskarban.

A Nemzeti Hadsereg megalakulását követõen, 1920. december 10-étõl már vezérkari ezredesi rendfokozatban kapja feladatul, hogy a Magyar Királyi Honvédség számára hozza létre a haditechnikai kutatás-fejlesztés bázisául szolgáló intézetet. Az akkori Horthy Miklós úton megalakított intézet megalakulásától kezdve számos eszközt fejlesztett ki a hadsereg számára. Erre rendkívül jó alapot biztosítottak az elsõ parancsnok még a közös hadseregben megszerzett ismeretei és tapasztalatai. A Rumpelles által megszervezett mûködésû intézet gyökerei a Wiener Neustadt-i Katonai Mûszaki és Adminisztratív Bizottságban találhatók meg.

Sikeres tevékenységének köszönhetõen elõbb tábornoki, majd altábornagyi rendfokozatot kapott. 1934. október 24-én kinevezik a hadmérnökkar fõnökévé is. 15 éves rendkívül sikeres parancsnoki munkát követõen kapott új feladatot, mint a Honvéd Fõparancsnokság tüzérségi szemlélõje, mely beosztást 1936-ban bekövetkezett haláláig látott el.

Forrás: Hajdú Ferenc - Sárhidai Gyula: A Magyar Királyi Honvéd Haditechnikai Intézettől a HM Technológiai Hivatalig (HM Technológiai Hivatal, 2005)

Szervezeti egységek: